Vedtægter for Alenemorskab

§1 Foreningens navn

§1 Alenemorskab

§2 Foreningens hjemsted

§2 København

§3 Foreningens formål

§3 Vi er et landsdækkende fællesskab, der både organiserer os fysisk i lokalområder gennem en bred vifte af forskellige tilbud, samt online via Sociale Medier. 
Vi øger trivslen for mødre, der kender til det at stå alene i moderskabet. 
Vi forebygger og bekæmper ensomhed blandt alenemødre.
Vi organiserer os gennem fællesskabende netværk, kreativitet, erfaringsudveksling og vidensdeling. 
Vores formål er deslige, at bidrage til den familiepolitiske debat ved at være en stemme for alenemødres problematikker, udfordringer, rettigheder, behov på arbejdsmarkedet og i det daglige liv.

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret og betalt.

 

4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af årligt kontingent. 

Beløbet fastsættes af generalforsamlingen. 

Pr. d. 29.12.2020 er det årlige kontingent fastlagt til 199 kr. 

Det er ikke muligt at få refunderet kontingentet ved udmeldelse.

 

4.3 Det er muligt at være passiv medlem eller støttemedlem. Her er det årlige kontingent fastlagt til 99kr.

 

4.4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver debatteret på førstkommende generalforsamling.

 

4.5 Alle medlemskaber er bindende og skal opsiges aktivt pr mail til foreningen. 

 

4.6 Medlemskontingenter går ubeskåret til interne aktiviteter og almennyttige formål i foreningens interesser.

§5 Generalforsamlingen

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september.


5.3 Forslag til dagsordenen sendes til forkvinden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.


5.4 Bestyrelsesforkvinde, næstforkvinde og kasserer har altid stemmeret. Andre medlemmer har stemmeret ved fremmøde.


5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.


5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis forkvinde og næstforkvinde ønsker det samt ved alle kampvalg.


5.7 Generalforsamlingens dagsorden:

Valg af dirigent og stemmetællere

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Fastsættelse af kontingent

Forslag til handlingsplan og budget

Valg af bestyrelse og suppleant

Valg af revisor

Evt.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det. 


6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.


7.2 Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer. Bestyrelsen består til enhver tid af et ulige antal medlemmer. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med minimum forkvinde og en kasserer.


7.3 Forkvinde, næstforkvinde og kasserer tager fællesbeslutninger om økonomi og budgettering. Forkvinde og kasserer tegner foreningen ved beløb under 1000kr. Næstforkvinde tegner også foreningen ved beløb :derover. 

Kasserer har adgang til konto, netbank og kontokort i den bank foreningen vælger at anvende og er forpligtet til at holde regnskab og underrette forkvinde og næstforkvinde om regnskabet en gang om måneden, samt holde opdateret, hvis der er vigtige informationer. 


7.4 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges 

Stk 1. Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen konstituerer sig på ny. 


7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.


7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.


7.7 Bestyrelsen ansætter og afskediger evt. ansatte. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der foreligger ansættelseskontrakt og stillingsbeskrivelse for eventuelle ansatte og at disse følges.

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret følger kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12) 


8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.


8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende en gang om måneden, samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor en gang om året.

§9 Dispositionsret

9.1 Forkvinden og næstforkvinden, har i samråd ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. Derudover har kasserer adgang til foreningens bankkonto, netbank og kontokort. Forkvinde og næstforkvinde har også kontokort. 


9.2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Bestyrelsen har ansvaret for, at budgettet overholdes. Bestyrelsen hæfter ikke personligt.

§10 Vedtægtsændringer

§10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses med ⅔ flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes med mindst en måneds mellemrum.


11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling