top of page

Behandling af persondata og privatoplysninger

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik. 

Vi beskriver her, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en gennemsigtighed.

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Forkvinde Maria Dønkjær og næstforkvinde Lonnie Pedersen 

 

Forenings Adresse: Jægergade 12, 2th, 2200 Kbh N 

CVR: 41991151

 

Telefonnr.: 60290166

Mail: kontakt@alenemorskab.dk    

 

Website: www.alenemorskab.dk

Behandling af personoplysninger

Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, fødselsår, e-mailadresser samt information om betaling for medlemsaktiviteter købt på alenemorskab.dk.

Almindelige personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer.

 

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

CPR-nummer (kun for ansatte)

Her indsamler vi oplysninger fra til frivillige medarbejdere og ansatte : 

Normalt får vi oplysningerne fra dig som frivillig eller ansat. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn. 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

 

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

 • Behandling efter lovkrav

 • Behandling med samtykke

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

 • Levering af varer og ydelser du har bestilt

 • Administration af din relation til os

 

Formål med behandling af oplysninger på frivillige øvrige ansatte:

 • Håndtering af frivillige og øvrige ansattes hverv og pligter i foreningen

 • Opfyldelse af lovkrav

 • Udbetaling af løn, godtgørelser og lignende

 • Administration af din relation til os

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.


7.2 Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer. Bestyrelsen består til enhver tid af et ulige antal medlemmer. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med minimum forkvinde og en kasserer.


7.3 Forkvinde, næstforkvinde og kasserer tager fællesbeslutninger om økonomi og budgettering. Forkvinde og kasserer tegner foreningen ved beløb under 1000kr. Næstforkvinde tegner også foreningen ved beløb :derover. 

Kasserer har adgang til konto, netbank og kontokort i den bank foreningen vælger at anvende og er forpligtet til at holde regnskab og underrette forkvinde og næstforkvinde om regnskabet en gang om måneden, samt holde opdateret, hvis der er vigtige informationer. 


7.4 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges 

Stk 1. Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen konstituerer sig på ny. 


7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.


7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.


7.7 Bestyrelsen ansætter og afskediger evt. ansatte. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der foreligger ansættelseskontrakt og stillingsbeskrivelse for eventuelle ansatte og at disse følges.

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret følger kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12) 


8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.


8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende en gang om måneden, samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor en gang om året.

§9 Dispositionsret

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Foreningen Alenemorskab er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Forkvinde Maria Dønkjær og næstforkvinde Lonnie Pedersen 

 

Forenings Adresse: Jægergade 12, 2th, 2200 Kbh N 

CVR: 41991151

 

Telefonnr.: 60290166

Mail: kontakt@alenemorskab.dk    

 

Website: www.alenemorskab.dk

Behandling af personoplysninger

Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, fødselsår, e-mailadresser samt information om betaling for medlemsaktiviteter købt på alenemorskab.dk.

Oplysninger om frivillige og øvrige ansatte:

Almindelige personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer.

 

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

CPR-nummer (kun for ansatte)

Her indsamler vi oplysninger fra til frivillige medarbejdere og ansatte : 

Normalt får vi oplysningerne fra dig som frivillig eller ansat. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn. 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

 

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

 • Behandling efter lovkrav

 • Behandling med samtykke

Formålene:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

 • Levering af varer og ydelser du har bestilt

 • Administration af din relation til os

 

Formål med behandling af oplysninger på frivillige øvrige ansatte:

 • Håndtering af frivillige og øvrige ansattes hverv og pligter i foreningen

 • Opfyldelse af lovkrav

 • Udbetaling af løn, godtgørelser og lignende

 • Administration af din relation til os

 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

 •  

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode på op til tre år efter din udmeldelse af foreningen. Dette af hensyn til kommunale krav om dokumentation af medlemstilskud.

 • Vi indhenter kun personoplysninger på myndige personer over 18 år.

Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende:

Samtykke:

 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Vi indhenter kun samtykke på personer over 18 år.

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig ansat eller som lønnet ansat.

 

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til tre år efter din udmeldelse af foreningen. Herefter anonymiserer vi dine data.

 

Ulønnede frivillige og lønnede ansatte:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 

På grund af dokumentationskrav fra Københavns Kommune, opbevarer vi almindelige medlemsoplysninger i op til fire år efter din udmeldelse af foreningen. Herefter anonymiserer vi dine data.

 

Lønnede, frivillige og øvrige ansatte:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 

Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag og ansættelseskontrakter, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, frivillige og lønnede til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder:

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Ønsker du sletning af data kan du ikke længere være medlem af Foreningen Alenemorskab.

 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

bottom of page